สมาคมวิทยาการจราจรและขนส่งแห่งประเทศไทย
ได้รับการขึ้นทะเบียนหน่วยตรวจประเมินมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก
ของกรมการขนส่งทางบก
1. โครงสร้างหน่วยงาน
2. นโยบายการทำงาน
3. นโยบายความเป็นกลาง
4. ขั้นตอนและกรอบระยะเวลาดำเนินงาน
5. ขั้นตอนการขอรับรองคุณภาพ
6. แนวปฏิบัติเกี่ยวกับข้อร้องเรียน
7. แนวทางรับผิดชอบด้านการเงิน
8. ประกาศ เรื่องการขึ้นทะเบียนหน่วยประเมินมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก (หน่วยตรวจประเมินอิสระ)
9. เว็บไซต์มาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก ของกรมการขนส่งทางบก (Q Mark)
 
 

Tel. 088-340-3799
copyright 2006 Thai Society for transportation &Traffic Studies. All rights reserved.