LINK for YoU

Eastern Asia Socity for Transportation Studies (EASTS)

Thailand Accident Research Center (TARC)
History
ประวัติความเป็นมาของ สมาคมวิทยาการจราจรและขนส่งแห่งประเทศไทย
(Thai Society for transportation &Traffic Studies)

การจัดตั้ง

สมาคมวิทยาการจราจรและขนส่งแห่งประเทศไทย ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 18 กันยายน 2539 โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิจากภาครัฐบาลและเอกชน ได้จดทะเบียนเป็นสมาคม เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2541 ทั้งนี้มีบทบาท เกี่ยวข้องกับสมาคมด้านการจราจรและขนส่งของชาติต่างๆใน ทวีปเอเชียอีก 13 ประเทศ เช่น ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย ไต้หวัน ฮ่องกง สิงคโปร์ และฟิลิปปินส์ เป็นอาทิ ภายใต้ชื่อ EASTS (Eastern Asia Society for Transportation Studies) โดยมีที่ทำการ ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น บัดนี้ทางสมาคมฯ มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะเรียนเชิญท่าน สมัครเป็นสมาชิกสมาคมฯ ตามรายละเอียดในเอกสารนี้ สมาคมฯหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้รับความสนใจและตอบรับท่านเป็นสมาชิกใหม่ต่อไป

วัตถุประสงค์

 1. ส่งเสริมความสามัคคี ผดุงเกียรติ และส่งเสริมสวัสดิการของสมาชิก
 2. สนับสนุนการศึกษา วิจัย ตลอดจนการเผยแพร่วิชาการด้านการจราจรและขนส่งในประเทศไทย
 3. ส่งเสริมการประกอบวิชาชีพด้านการจราจรและขนส่งเพื่อความก้าวหน้าทางวิชาชีพและ เพื่อความปลอดภัยของประชาชน
 4. ให้คำปรึกษาทางวิชาการและวิชาชีพด้านการจราจรและ ขนส่ง
 5. ดำเนินการเพื่อสาธารณประโยชน์หรือร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่นๆ เพื่อสาธารณประโยชน์
 6. จัดทำวารสาร ข้อมูล ข่าวสาร การจราจรและขนส่ง ทั้งในและต่างประเทศ

ประเภทของสมาชิก
 1. สมาชิกสามัญ
  1.1
  บุคคลธรรมดา
  1.2
  นิติบุคคล
  1.3 นิสิตนักศึกษา
 2. สมาชิกกิตติมศักดิ์ ได้แก่ บุคคลผู้ทรงเกียรติหรือผู้ทรงคุณวุฒิ หรือผู้มีอุปการะคุณแก่สมาคมฯซึ่งคณะกรรมการลงมติให้เชิญเข้าเป็นสมาชิกของสมาคม

คุณสมบัติของสมาชิก
 1. เป็นผู้บรรลุนิติภาวะ
 2. เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย
 3. ไม่เป็นโรคที่สังคมรังเกียจ
 4. ไม่เป็นผู้ต้องคำพิพากษาของศาลโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้เป็นบุคคลล้มละลายหรือไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ หรือ ต้องโทษจำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
 5. ในกรณีที่สมัครเป็นสมาชิกสามัญ ประเภทบุคคลธรรมดาจะต้องเป็น ผู้มีคุณสมบัติอย่างน้อย 2 ข้อ จาก คุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งดังนี้
  เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการจราจรและขนส่ง
  ได้เขียนบทความทางวิทยาการจราจรและขนส่งอย่างน้อย 3 บทความ
  สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและมีประสบการณ์การทำงานด้านวิทยาการจราจรและขนส่งไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททางด้าน วิทยาการจราจรและขนส่ง จากในประเทศและ ต่างประเทศ
  ได้รับการรับรองจากสมาชิกสามัญอย่างน้อย 2 ท่าน
 6. ในกรณีที่สมัครเป็นสมาชิกสามัญประเภทนิติบุคคล ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ
 7. ในกรณีที่สมัครเป็นสมาชิกสามัญประเภทนิสิตนักศึกษาจะต้องมีผู้รับรองสถานภาพการเป็นนิสิตหรือนักศึกษา ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับวิทยาการจราจรและขนส่ง โดย ผู้รับรองจะต้องเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาหรือหัวหน้าภาค-วิชา หรือคณบดีที่ผู้สมัครกำลังศึกษาอยู่

ค่าลงทะเบียนและค่าบำรุงสมาคม
 1. สมาชิกสามัญ
  1.1 บุคคลธรรมดา ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 20 บาทและค่าบำรุงเป็นรายปี ปีละ 500 บาท
  1.2 นิติบุคคล ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 20 บาทและค่าบำรุงเป็นรายปี ปีละ 10,000 บาท
  1.3 นิสิตนักศึกษา ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 20 บาท และค่าบำรุงเป็นรายปี ปีละ 50 บาท
 2. สมาชิกกิตติมศักดิ์ มิต้องเสียค่าลงทะเบียนและค่าบำรุงสมาคมแต่อย่างใดทั้งสิ้น

สถานที่ติดต่อ

 • โทรศัพท์ 081 -581-7802 
 • โทรสาร 0-2216-5605

Tel. 081 -581-7802  Fax. 0-2216-5605
copyright 2006 Thai Society for transportation &Traffic Studies. All rights reserved.