1. ภาพงานประกวดหมวกนิรภัย
  2. ภาพงานSurvival on the Road
    A Pilot Project in Songkhla
  3. ภาพงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี พ.ศ. 2550
    และพิธีประกาศปฏิญญาเพื่อความปลอดภัยทางถนนแห่งประเทศไทย
  4. ภาพงานชีวิตรอดบนถนนครั้งที่ 2 (Survival on the road II) ชุด 1
  5. ภาพงานชีวิตรอดบนถนนครั้งที่ 2 (Survival on the road II) ชุด 2
  6. ภาพกิจกรรมสมาคม
  7. สมาคม ฯ ร่วมมอบดอกไม้แสดงความยินดีแก่ปลัดกระทรวงคมนาคม
โครงการชีวิตรอดบนถนน (Survival On the ROad, SORO)  
เพื่อจัดตั้งชมรมถนนปลอดภัย (Road Safety Club) ในโรงเรียน
เป็นโครงการนำร่องครั้งแรกในประเทศไทย เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา ในสี่จังหวัดภาคใต้ ได้แก่ สงขลา นราธิวาส ยะลา และ ปัตตานี เกิดความตระหนักเรื่องความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน

ผู้จัดและผู้สนับสนุน
จัดโดย สมาคมวิทยาการจราจรและขนส่งแห่งประเทศไทย ร่วมกับ ชมรมลดอุบัติเหตุบนท้องถนนในเมืองหาดใหญ่

สนับสนุนโดย
บริษัท ดัชมิลล์ จำกัด และ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 

1

2

3
 

4

5

6
 

7

8

9
 

10

11

12
 

13

14

15
 

16

17

18
 
 
19

20

21
 
 
22

23

24
 

                                                                               

 

กรมทางหลวง แขวงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร Tel. (662) 524 5513 Fax. (662) 524 5509
copyright 2006 Thai Society for transportation &Traffic Studies. All rights reserved.