Eastern Asia Socity for Transportation Studies (EASTS)

 

สมาคมวิทยาการจราจรและขนส่งแห่ง ประเทศ ไทย ได้รับอนุญาตให้จัดตั้ง ขึ้นเมื่อวันที่ 18 กันยายน 2539 โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิจากภาครัฐบาล และเอกชน ได้จดทะเบียนเป็นสมาคม เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2541
signup Open Now
New members can apply application form online. Please
sign up now.


สมาคม วจข ได้รับการขึ้นทะเบียนหน่วยประเมินมาตรฐานคุณภาพ
บริการขนส่งด้วยรถบรรทุก (Q Mark)(หน่วยตรวจประเมินอิสระ)

หน่วยงานที่สนใจรับการตรวจประเมิน สามารถติดต่อ

- ดร.ชลัท ทิพากรเกียรติ (ผู้จัดการหน่วยตรวจ) โทร. 088-340-3799


สมาคม วจข รับเป็นผู้ตรวจสอบความปลอดภัยทางถนน (Road Safety Audit) และรับเป็นวิทยากรเพื่อการฝึกอบรมการตรวจสอบความปลอดภัยทางถนนทุกขั้นตอน  รวมถึงขั้นตอนขณะก่อสร้าง (During Construction Stage) หรือ Daily Audit

โดยผู้ตรวจสอบอาวุโส (Senior auditor)

หน่วยงานที่สนใจกรุณาติดต่อ วจข
- ดร.ภาวิณี  เอี่ยมตระกูล
  โทร. 081-911-7454   
- ดร.วัชระ  สัตยาประเสริฐ
- ดร.ชัชวาล  สิมาสกุล
  081-581-7802
- ศ.ดร.พิชัย  ธานีรณานนท์

 

 

 

What's new
18 October 2022

เรียนเชิญเข้าร่วมประชุมหารือการเตรียมความพร้อมของไทย
ในการจัดการประชุมเชิงวิชาการ EASTS Conference
ในวันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2565 เวลา 19.00 - 20.30 น.
วาระการประชุม ประกอบด้วย 3 ประเด็น ดังนี้

1. ระดมความคิดเห็นในประเด็นการประสานงาน และพิธีการต่างๆ
2. แต่งตั้งคณะทำงานและมอบหมายงานให้กลุ่มที่รับผิดชอบ
3. เพื่อประเมินงบประมาณของการดำเนินงานและแหล่งที่มาของงบฯ

จัดโดย สมาคมวิทยาการจราจรและขนส่งแห่งประเทศไทย
(Thai Society for Transportation & Traffic Studies)
ร่วมกับศูนย์แห่งความเป็นเลิศทางวิชาการด้านวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการขนส่งเมือง (CoE: Urban Mobility Research and Innovation) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สำหรับผู้สนใจร่วมหารือ
สามารถเข้าร่วมผ่านช่องทางออนไลน์

ได้ที Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/81818387579
Meeting ID: 818 1838 7579 
3 March 2022

ATS was accepted for inclusion in Scopus.

Asian Transport Studies - Journal - Elsevier

Asian Transport Studies (ATS) is a refereed international open access journal published by the Eastern Asia Society for Transportation Studies (EASTS) and Elsevier. First published in 2009, ATS aims at providing useful insights into solving Asia-specific transport-related issues from both theoretical and practical perspectives. It treats all types of transport modes and all issues in the transport sector. While papers dealing with Asia-specific issues are especially welcome, other papers related to transportation studies are also within the scope of this journal.

EASTS is an international cooperative society of researchers and practitioners from the Asian region. Its primary objectives are to foster and support excellence in transportation research and practice and to stimulate professional interchanges in all aspects and modes of transportation. It organizes an international conference on transportation research every two years.

23 July 2021

ท่านใดประสงค์สมัครเป็นสมาชิกสมาคมวิทยาการจราจรและขนส่งแห่ง ประเทศไทย

โดยท่านสามารถสมัครสมาชิกสมาคมและมีอัตราค่าลงทะเบียนดังนี้

อัตราค่าลงทะเบียน

1.1 บุคคลธรรมดา ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 20 บาทและค่าบำรุงเป็นรายปี ปีละ 500 บาท
1.2 นิติบุคคล ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 20 บาทและค่าบำรุงเป็นรายปี ปีละ 10,000 บาท
1.3 นิสิตนักศึกษา ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 20 บาท และค่าบำรุงเป็นรายปี ปีละ 50 บาท

ท่านสามารถดำเนินการโอนค่าลงทะเบียนมาในบัญชีสมาคมโดยมีรายละเอียดดังนี้

ชื่อบัญชี/Name: สมาคมวิทยาการจราจรและขนส่งแห่งประเทศไทย (Thai society for Transportation and Traffic Studies)
เลขที่บัญชี/Account: 406-003637-0
ธนาคาร/Bank: ไทยพาณิชย์
สาขาโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ เฉลิมพระเกียรติ
(SIAM COMMERCIAL BANK, Branch: THAMMASAT CHALOEM PHRA KIAT HOSPITAL)
Khlong Nueng, Khlong Luang, Pathum Thani 12120 Thailand)

ใบสมัครสมาชิกสมาคม
Member Application Form

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ผู้ช่วยเเลขาสมาคม
คุณจิรวรรณ คล้ายลี. เบอรโทรศัพท์ 083-697-2435
อีเมล klaileejira@gmail.com
10 March 2019

The 3rd Call for Papers for the 13th EASTS Conference

The Important date is changed as follows: For Reviewed Papers: – Deadline of submission of full papers: March 15, 2019

Full info: http://easts.info/isc/?cat=8

 
23 February 2019

สัมมนาฟรี

เรื่องการลดการตายบนถนนด้วยวิศวกรรม
วันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2562 เวลา 9.00 - 12.30 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคาร วสท.

จัดโดยคณะอนุกรรมการสาขาการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนและการเสียชีวิต คณะกรรมการยานยนต์ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และสมาคมวิทยาการจราจรและขนส่งแห่งประเทศไทย

คลิก รายละเอียดและแบบตอบรับ

 
19 August 2018

Low Carbon Transport: Planning and Development of its Masterplan and Action Plans for the Future

 

8 July 2018


EASTS Board Meeting 2018

 
30 June 2018

Dear EASTS members,

We are pleased to announce Call for Proposal of Regional Transport Research as attached, from The Korea Transport Institute (KOTI).

Regional Transport Research will call for proposals of transport issues mainly targeting Asian countries/cities from transport experts. Through this contest via EASTS, KOTI expects to be able to closely understand urgent transport issues in target countries/cities and make meaningful contribution to leverage Korean ODA projects around the globe. KOTI ask for your great interest and participation.

Check the attachment for detail.

 

Best regards,
EASTS Secretariat

--
Visit EASTS Web site at:
http://www.easts.info/

EASTS Online Journal
http://www.easts.info/publications/journal_proceedings/online.html

EASTS - How to become a member
http://easts.info/how-to-become-a-member/

EASTS News Subscription
http://www.easts.info/ml-subscription/

 
31 มกราคม 2561

ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรม การตรวจสอบความปลอดภัยทางถนน "ขั้นตอนระหว่างก่อสร้าง"
สำหรับผู้เกี่ยวข้องในงานก่อสร้างถนน
ระหว่างวันที่ 22 - 24 กุมภาพันธ์ 2561 ณ อาคาร วสท.
จัดโดยสมาคมวิทยาการจราจรและขนส่งแห่งประเทศไทย

รายละเอียด
 
31 พฤษภาคม 2560

Dear EASTS Members We are calling for entries for Financial Support for a presenter who submits a paper to "Reviewed Paper " track at the EASTS 2017 Conference.

Please confirm the detailed information including the eligibility, selection procedure and covered costs at "Financial Support Policy" page: http://easts.info/events/conference/easts2017/fspolicy2017.html

If you want to apply it,

1) please write your "CV and Note" with the following format:
"CV_and_Note"
http://easts.info/EASTSConference2017/CV_and_Note.pptx

2)then, please submit it at the following website by filling out the form:
"Application for Financial Support in EASTS 2017Conference"
https://pro.form-mailer.jp/fms/c17eadf4123071

Note:
*Every applicant should be either a regular member or a student member of EASTS.
*Notification of acceptance or rejection will be sent to the email address which you register in the application.[Schedule of financial support for EASTS Conference 2017] June 21, 2017 (17:00 Japan Standard Time)

Deadline of Submission of the application
July 7, 2017

Notification of Acceptance for Financial Beneficiaries
September 18-21 (during the conference), 2017

Payment in Ho Chi Minh City (HCMC) Contact:
easts.fs.sec@gmail.com
Financial Support Division, EASTS Secretariat

24 เมษายน 2560

ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาหลักสูตรการสืบสวนอุบัติเหตุเชิงลึกและการพัฒนาบุคลากรด้านความปลอดภัย

 
28 มีนาคม 2560

เรียน สมาชิกสมาคมวิทยาการจราจรและขนส่งแห่งประเทศไทย ประชาสัมพันธ์เพื่อเรียนเชิญสมาชิกสมาคมทุกท่านเข้ารวมประชุม
"โครงการฝึกอบรมการเตรียมรับรองเป็นผู้ตรวจสอบความปลอดภัยทางถนน"
อันเป็นการจัดฝึกอบรมเพื่อเพิ่มบุคลากรและการดำเนินการให้เป็นมาตรฐานระดับสากล และออกใบรับรองให้แก่ผู้ที่มีอายุงานและประสบการณ์ในสายงานที่เกี่ยวข้อง

โดยมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ คือ Mr. David Graham ซึ่งผู้เชี่ยวชาญด้านการตรวจสอบความปลอดภัยทางถนน จากประเทศสหราชอาณาจักร และผู้ที่เข้าร่วมฝึกอบรมจะได้รับใบอนุญาตเป็น "ผู้ตรวจสอบความปลอดภัยทางถนน" อย่างเป็นทางการ


การอบรมจะจัดขึ้นในวันที่ 29-31 มีนาคม พ.ศ. 2560 เวลา 8.30-17.00 น. ณ อาคาร วสท.


สนใจเข้าร่วมฝึกอบรม ติดต่อ คุณชฎาพร พงษ์อิ่ม
โทรศัพท์ 02-184-4600-9 ต่อ 524 อีเมลล์ : chadaporn.eit@gmail.com

รายละเอียด
 

5 มีนาคม 2560

ประชาสัมพันธ์

 

 

 
1 มีนาคม 2560

Dear EASTS Members,

The EASTS ISC would like to announce that the deadline of full paper submission for Ho Chi Minh City Conference 2017 has been extended until February 15, 2017 17:00 (Korea Standard Time). As a reminder, both academic and practical reviewed papers should be submitted by the deadline in the peer-review system. Only the non-reviewed papers, which are not selected into EASTS Proceedings, EASTS Journal, or ATS, are allowed to be submitted by March 21, 2017. We encourage you to submit papers by the above mentioned deadline and would like to thank you in advance for your contribution to the upcoming conference. 

Best regards,
EASTS ISC

--  
Visit EASTS Web site at:    
http://www.easts.info/   

Record of EASTS Conferences 
http://www.easts.info/events/conference/conferences.html 

EASTS Online Journal 
http://www.easts.info/publications/journal_proceedings/online.html 

EASTS News Subscription  
http://www.easts.info/ml-subscription/   
 
1 มีนาคม 2560

การประชุมวิชาการและแสดงนิทรรศการอุตสาหกรรมระบบขนส่งทางรางไทยครั้งที่ 3
จะจัดขึ้น วันที่ 9 - 11 มีนาคม พ.ศ. 2560 ณ สถานีรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรลลิงก์ มักกะสัน

นการนี้จึงขอเรียนเชิญท่านและผู้ที่สนใจเข้าร่วมการสัมมนาวิชาการในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน ทั้งนี้ หากท่านสนใจโปรดลงทะเบียนทางเว็บไซต์ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScEmQSwP6Uws7WV68l63z1ZGu4Z1YJvQmOPfARq18oLYC6OKA/viewform?c=0&w=1 

 

ในโอกาสขึ้นปีใหม่ 1 มกราคม 2560
ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกได้โปรดอำนวยพรให้พวกเราและครอบครัวประสบโชคดี
ความสุข และสมหวังตลอดปีใหม่และตลอดไป
สำหรับพวกเราที่เป็นชาวพุทธ ขอให้ได้รับพรจากพระพุทธเจ้า

จตฺตาโร ธมฺมา วฑฺฒนฺติ อายุ วณฺโณ สุขํ พลํฯ

เจริญด้วยพร 4 ประการ คือ มีอายุยืน มีผิวพรรณผุดผ่อง มีความสุข มีพลานามัยแข็งแรง

จาก ศ.ดร.พิชัย ธานีรณานนท์ นายกสมาคม วจข
 
30 ธันวาคม 2559

Journal of Society for Transportation and Traffic Studies (JSTS) Vol.7 No.4


 
30 ธันวาคม 2559

สมาคม วจข. โดย ดร.กุลธน แย้มพลอย ได้เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์เปิดไฟหน้ารถ
ช่วยลดอุบัติเหตุ ในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างกระแสการรับรู้
กระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย และลดปัญหา
การเกิดอุบัติเหตุ ในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2560 ที่จัดโดยสำนักการจราจรและขนส่ง
กรุงเทพมหานคร ณ ลานคนเมือง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร
 
26 ตุลาคม 2559


กรมการขนส่งทางบกได้มอบหมายให้
สมาคม วจข. เข้าตรวจประเมินมาตรฐานคุณภาพการบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก (Q mark) ณ บริษัท เซ้าท์เทริ์น ฮอลลิเออร์ (ประเทศไทย) จำกัด จังหวัดสงขลา เวลา 9.30 น.
 
26 ตุลาคม 2559

กรมการขนส่งทางบกได้มอบหมายให้
สมาคม วจข. เข้าตรวจประเมินมาตรฐานคุณภาพการบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก (Q mark) ณ บริษัท นิว เอ็น ซี ทรานส์ชิปปิ้ง แอนด์ เทรดดิ้ง จำกัด จังหวัดสงขลา เวลา 13.00 น.
 
25 ตุลาคม 2559

กรมการขนส่งทางบกได้มอบหมายให้
สมาคม วจข. เข้าตรวจประเมินมาตรฐานคุณภาพการบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก (Q mark) ณ บริษัท อมฤต แอนด์ แอสโซซิเอทส์ ลอยีสติคส์ จำกัด จังหวัดสงขลา เวลา 9.00 น.

 
7 กันยายน 2559

กรมการขนส่งทางบกได้มอบหมายให้
สมาคม วจข. เข้าตรวจประเมินมาตรฐานคุณภาพการบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก (Q mark) ณ บริษัท  เอส.วี.จี.  ทรานสปอร์ต  จำกัด อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา


 
11 กรกฎาคม 2559

กรมการขนส่งทางบกได้มอบหมายให้
สมาคม วจข. เข้าตรวจประเมินมาตรฐานคุณภาพการบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก (Q mark) ณ บริษัท นำสุราษฎร์ จำกัด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี


 
14 June 2016

Journal of Society for Transportation and Traffic Studies (JSTS) Vol.7 No.2
 
14 June 2016

Please see below for information on the 14th World Conference on Transport Research I would be grateful if you would include details in any calendar listings either on your website or in member newsletters.

Conference title:
14th World Conference on Transport Research Dates:

10-15 July 2016

Location:
Tongji University, Shanghai, China

Website:

http://www.wctrs-conference.com

Organisers:
WCTRS in association with Elsevier Secretariat:
Sam Roythorne
Elsevier, The Boulevard, Langford Lane, Kidlington, Oxford, OX5 1GB, UK
Email: s.roythorne@elsevier.com

Synopsis:
The 14th World Conference on Transport Research will be held 10-15 July 2016 in Shanghai, China at Tongji University.


This major conference will bring together experts in all aspects of transport research, from all parts of the world to stimulate the exchange of ideas in the broad field of transport research within the following Session Tracks:

Transport Modes – General
Freight Transport and Logistics
Traffic Management, Operations and Control
Activity and Transport Demand
Transport Economics and Finance
Transport, Land-use and Sustainability
Transport Planning and Policy
Transport in Developing and Emerging Countries

The final programme is comprised of more than 1200 papers from 65 countries supplemented by special sessions and technical tours. The WCTRS Young Researchers' Conference will take place on 10 July 2016.
 
30 พฤษภาคม 2559

กรมการขนส่งทางบกได้มอบหมายให้
สมาคม วจข. เข้าตรวจประเมินมาตรฐานคุณภาพการบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก (Q mark) ณ บริษัทภิญโญโลจิสติกส์ จำกัด อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี


 
10 พฤษภาคม 2559

กรมการขนส่งทางบกได้มอบหมายให้
สมาคม วจข. เข้าตรวจประเมินมาตรฐานคุณภาพการบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก (Q mark) ณ บริษัทหาดใหญ่ศุภสารทรานสปอร์ตจำกัด อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

 
5 May 2016

PTV Training Announcement to any individuals who would like to take Vissim/Viswalk/Vistro.

PTV is offering these courses in Bangkok as shown below:

PTV Vissim

Course: 
Introduction to simulation modelling and analysis with 
PTV Vissim (Basic level)

Date: May 23-24, 2016
Location: Bangkok, Thailand

Tuition fee: 
THB 20,000 + GST; Early Bird Rate 
(registered before May 10th, 2016)
THB 25,000 + GST; Standard Rate

For detailed information and registration details, click here.

PTV Viswalk

Course: 
Introduction to pedestrian simulation with 
PTV Viswalk (Basic level)

Date: May 25, 2016
Location: Bangkok, Thailand

Tuition fee: 
THB 10,000 + GST; Early Bird Rate 
(registered before May 10th, 2016)
THB 12,500 + GST; Standard Rate

For detailed information and registration details, click here.

PTV Vistro

Course:
Introduction to PTV Vistro. 
Develop skills for traffic studies, impact analysis & signal optimization with PTV Vistro (Basic level)

Date: May 26, 2016
Location: Bangkok, Thailand

Tuition fee: 
THB 10,000 + GST; Early Bird Rate 
(registered before May 10th, 2016)
THB 12,500 + GST; Standard Rate

For detailed information and registration details, click here.

To students and academic institutions we offer 15% academic discount to the standard rates.

Take advantage of our extensive array of courses and register today. 
If you have any questions, please feel free to contact us by email: training.ap@ptvgroup.com.

 
18 April 2016


เอกสารประกอบการบรรยายและภาพกิจกรรมงานสัมมนาเชิงวิชาการหัวข้อ “Sustainable Mobility and Transportation Impact Assessment” เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน พ.ศ.2559 เวลา 9.00 - 14.00 น. ณ อาคารศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้ (KX Building) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ที่ผ่านมา

1. ภาพกิจกรรม
2. How to Complete a Street in TIA using Smart Mobility Concept
3. Smart Mobility: The Future Prospect of Urban Solution
4. Usin innovation solutions to increase sustainable mobility and evaluate transportation impacts
5. รายงานสรุป

 
6 เมษายน 2559


ด้วยสมาคมวิทยาการจราจรและขนส่งแห่งประเทศไทย ได้กำหนดให้มีการจัดสัมมนาเชิงวิชาการในหัวข้อ “Sustainable Mobility and Transportation Impact Assessment” ในวันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน พ.ศ.2559 เวลา 9.00 - 14.00 น. ณ อาคารศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้ (KX Building) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) 
31 March 2016


Journal of Society for Transportation and Traffic Studies (JSTS) Vol.7 No.1


 
15 กุมภาพันธ์ 2559

สมาคม วจข. เข้าตรวจหน่วยประเมินมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก (Q Mark)
ณ บริษัท ทีแอลแอล โลจิสติกส์ จำกัด จังหวัดตรัง

 
27 January 2016

 
27 January 2016

 
11 ธันวาคม 2558


สมาคม วจข. เข้าตรวจหน่วยประเมินมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก (Q Mark) ณ บริษัท พงษ์ศิริ ฟอร์เวิดดิ้ง จำกัด จังหวัดสงขลา
 
8 ตุลาคม 2558

ประกาศ
สมาคมวิทยาการจราจรและขนส่งแห่งประเทศไทย
ได้รับการขึ้นทะเบียนหน่วยตรวจประเมินมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก
ของกรมการขนส่งทางบก เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2558 มีหน้าที่ตรวจประเมินคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุกของผู้ประกอบการขนส่ง
ตามที่กรมการขนส่งทางบกมอบหมาย
โดยมีนายชลัท ทิพากรเกียรติ เป็นผู้จัดการหน่วยตรวจประเมิน

คลิกรายละเอียด
http://www.thaitruckcenter.com/qmark/

 
25 September 2015


"Dr Koonton represented TSTS on 24 September 2015 in a panel discussion organised by EIT, on Congestion during construction.. Finding solutions"
 
24 September 2015


"เนื่องด้วยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับ สมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนตร์ไทย เตรียมจัดงานแสดงสินค้าสุดยอดยานยนตร์ แห่งอาเซียน หรือ Thailand Auto Parts & Accessories 2016 (TAPA 2016) ขึ้นในวันที่ 7-10 เมษายน พ.ศ.2559 ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 7 ในปี 2559  ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนา Hall 101-104  เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของงานแสดงสินค้าในอุตสาหกรรมชิ้นส่วน อะไหล่ และอุปกรณ์ตกแต่งยานยนตร์ในภูมิภาคเอเชีย  และยังเป็นการสร้างโอกาสในการส่งออกให้แก่ผู้ประกอบการไทยไปสู่ตลาดโลก"

 
14 September 2015

สมาคมฯ ได้รับรางวัล Best Domestic Society Award จาก
Eastern Asia Socity for Transportation Studies (EASTS)
ณ งานประชุมวิชาการ 11th EASTS International Conference
ระหว่างวันที่ 11-14 กันยายน 2558 เมือง CEBU ประเทศฟิลิปปินส์ 
13 September 2015

ATS (Asian Transport Studies) is inviting contributions to the following two special issues. Details refer to the attached files.

(1) ATS Volume 4 Issue 3 (published in March 2017): Built environment and transportation in Asian megacities

(2) ATS Volume 4 Issue 4 (published in September 2017): Advancement in traffic safety studies: From theory to practice


 
10 July 2015


4th International Conference TSTS photos.


 
1 July 2015

Proceeding of The 4th International Conference of TSTS

Proceeding
Presentation

 
23 June 2015

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติ การตรวจสอบความปลอดภัยทางถนน
ขั้นตอนขณะก่อสร้าง ครั้งที่ 3 -(6) /2558
ระหว่างวันที่ 2 - 4 กรกฎาคม 2558
ณ ห้องประชุมโรงแรมเอเชียแอร์พอร์ท (ZEER Ransit)
ถ.พหลโยธิน อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี

1. กำหนดการ
2. สถานที่จัดอบรม


 
23 June 2015

สมาคมฯ ประกาศเปลี่ยนเลขที่บัญชีเป็น
ชื่อบัญชี สมาคมวิทยาการจราจรและขนส่งแห่งประเทศไทย?
เลขที่บัญชี 406-003637-0?
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ เฉลิมพระเกียรติ 

 
19 May 2015
Strategic Modeling for Multi-Modal Transportation Planning
Bangkok, Thailand
Friday May 29th, 2015
 
31 March 2015
Registration formRegistration for must be received by March 31, 2015 to webmaster.tsts@gmail.com

 
27 March 2015
Conference Program (Update)


 
18 March 2015
Conference Program
 
11 March 2015


กำหนดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การตรวจสอบความปลอดภัยทางถนน
ขั้นตอนขณะก่อสร้าง (During Construction Stage) หรือการตรวจสอบฯ รายวัน
ครั้งที่ 2 – (5)/2558
ระหว่างวันที่ 26 – 28 มีนาคม 2558
ณ โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ต ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร

iรายละเอียดกำหนดการ
 

6 March 2015

Thai Society for Transportation and Traffic Studies (TSTS) together with MRTA and PTV is organizing a seminar in the topic of "Pedestrian Planning and Modeling".

We have invited our experts in the field from Thailand and International to participate as our honored speakers in this seminar. The details are shown in the attachment. The workshop will be held at 

Location: Mass Rapid Transit Authority of Thailand (MRTA)
175 RamaIX Huaikhwang 10320, Bangkok, Thailand

Date: Monday March 16, 2015

Time: 1-5 PM

Cost: Free (Coffee Break will be provided)

RSVP: Nate.Chanchareon@ptvgroup. com

poster
 
17 February 2015
Renew your valued membership

 

 

กำหนดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การตรวจสอบความปลอดภัยทางถนน
ขั้นตอนขณะก่อสร้าง (During Construction Stage) หรือการตรวจสอบฯ รายวัน
ครั้งที่ 1 – (4)/2558
ระหว่างวันที่ 29 – 31 มกราคม 25 58
ณ ห้องประชุมคณะสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ชั้น 6 ห้อง 614 อ. คลองหลวง จ. ปทุมธานี


เอกสารแนบ
 
ACTIONS FOR ROAD SAFETY IN THAILAND SEMINAR MATERIALS on 17 October 2014


1. Overall view of the role of infrastructure for traffic safety by Univ.-Prof. Prof. h.c. Dr.-Ing. Ulrich Brannolte

2. Safer Road Foundation

3. INNOVATIVE APPROACH IN ROAD INFRASTRUCTURE SAFETY MANAGEMENT AND ROAD SAFETY IMPACT ASSESSMENT by PTV

4. Actions for Road Safety in Thailand by David Ames, Linfox Logistics
 
Announcement:
The date and venue of EASTS 2015 conference

Date: September 11(Fri.) to 14(Mon.), 2015

Venue: Radisson Blu Hotel, Cebu, Philippines.

http://www.easts.info/easts20thanniversary.html
 
ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาวิชาการ
"ACTIONS FOR ROAD SAFETY IN THAILAND"
วันศุกร์ที่ 17 ตุลาคม 2557
เวลา 9.00 - 14.00
ณ สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร ห้องประชุมชั้น 5

Invitation to the most important Road Safety event 
"ACTIONS FOR ROAD SAFETY IN THAILAND SEMINAR" 
Date : Friday, October 17  , 2014 
Time : 09:00 a.m. to 02:00 p.m. 
Venue: Office of Transport and Traffic Policy and Planning, Meeting room Level 5


ขอเชิญร่วมการแข่งขันกอล์ฟการกุศลประจำปี 2557
วันพุธที่ 8 ตุลาคม 2557
 ณ สนามกอล์ฟ วินเซอร์ ปาร์ค แอนด์ กอล์ฟ คลับ (ถนนสุวินทวงศ์)

รายละเอียด
ใบสมัคร
 
Partners
     
นิสสัน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
amp toyota    
Thailand Accident Research Center (TARC)      
sts      
     
 
 
Tel. 081 -581-7802  Fax. 0-2216-5605
copyright 2006 Thai Society for transportation &Traffic Studies. All rights reserved.